زمهرير عشق

ای دل تو چه می کنی می مانی یا می روی؟ داد از آن اختیار که

خارها کوشش کویرند برای جشن بهار بهار بر تو که عقیم ماندی و خواست او را بر سرسبزی مقدم داشتی                                                                                   مبارک
/ 6 نظر / 5 بازدید
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
5 پست
نظم
3 پست
نثر
1 پست